Geomertic quilting/ Pikowanie geometryczne

I used HQ Moxie and ruler from Silesian Quilt / Pikowałam na HQ Moxie z pomocą linijek z Silesian Quilt

Good morning! I quilted this top quite recently. Top sewn in beautiful beige with red accents, as you can see in the pictures. The top is very geometric in form, so I decided that the quilting must be in line with the intentions of the patchwork author. In truth, the first concept was a bit different, but when I put the top on the frame, I decided to change the original idea. And this, in my opinion, was the right decision. Quilting nicely emphasizes the geometry of the patchwork top and at the same time separates the sections of squares that were to play the first fiddle. For the quilt, or rather a picture on the wall (because that is the destiny of this work), a table runner was also created as a supplement. I think that these two works complement each other very well and give the room a special look.

Witajcie! Ten top pikowałam całkiem niedawno. Top uszyty w pięknych beżach z akcentami czerwieni , jak możecie zobaczyć na zdjęciach. Top bardzo geometryczny w formie więc zdecydowałam, ze pikowanie musi współgrać z zamierzeniami autorki patchworku. W prawdzie pierwsza koncepcja była troszkę inna ale gdy napięłam top na ramę zdecydowałam się na zmianę pierwotnego pomysłu. I to, moim zdaniem była słuszna decyzja. Pikowanie ładnie podkreśla geometrię patchworkowego topu a jednocześnie wyodrębnia sekcje kwadratów, które miały grać pierwsze skrzypce. Do narzuty a właściwie obrazu na ścianę ( bo takie jest przeznaczenie tej pracy) powstał też bieżnik jako uzupełnienie. Myślę, że te dwie prace świetnie się uzupełniają i dodają pomieszczeniu szczególnego wyglądu.

Below, the backings of these two works. In the wall patchwork, the fabric was quite light and the nice quilting is clearly visible on it (it is compatible with the thread). However, on patchwork, which is a table runner, the bottom is made of black fabric. As you can see in some places the thread color can be seen more clearly. This is due to quilting in the same line several times. Therefore, in order for the quilt or other patchwork items to be two-sided aesthetic, it is better to use a fabric for backing in a similar color to the thread we use for quilting, because the quilting pattern often requires multiple stitches on the same „path”.

Poniżej tzw plecki tych dwóch prac. W patchworku naściennym tkanina była dość jasna i na niej bardzo ładnie widać pikowanie ( jest kompatybilne z nitką). Natomiast na patchworku, który jest bieżnikiem spód jest z tkaniny w kolorze czarnym. Jak możecie zauważyć w niektórych miejscach kolor nitki widać bardziej wyraźnie. Jest to spowodowane kilkukrotnym pikowaniem w tej samej linii. Dlatego aby narzuta czy inne patchworkowe rzeczy, były dwustronnie estetyczne lepiej użyć tkaniny na plecki w podobnym kolorze do nitki jaką używamy do pikowania dlatego, że często wzór pikowania wymaga wielokrotnego ściegu na tej samej „ścieżce” .

That’s it for today. I wish you a nice weekend – Margaret

To na dzisiaj tyle. Pięknego weekendu Wam życzę – Małgosia

1 thought on “Geomertic quilting/ Pikowanie geometryczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.